Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Gepubliceerd : 25 May 2018


Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.Privacy Verklaring


Doelgroep

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle personen die deze website bezoeken of op degenen van wie Advocatenpraktijk Tjalma in het kader van haar juridische dienstverlening persoonsgegevens verwerkt.

Advocatenpraktijk Tjalma hecht er grote waarde aan dat uw persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant worden verwerkt alsook dat u privacyrechten goed zijn gewaarborgd. In deze verklaring leest u hoe Advocatenpraktijk Tjalma dat doet.

Personen van wie Advocatenpraktijk Tjalma persoonsgegevens in het kader van haar juridische dienstverlening verwerkt zijn:
- contactpersonen bij onze cliënten
- contactpersonen bij onze potentiële cliënten
- contactpersonen bij onze relaties
- contactpersonen bij onze verwijzers
- bezoekers van de website www.advocaattjalma.nl en/of www.advocaatgulpen.nl
- personen die anderszins contact met ons opnemen of van wie wij anderszins persoonsgegevens verwerken in het kader van onze dienstverlening

Welke gegevens worden verwerkt

Advocatenpraktijk Tjalma verwerkt persoonsgegevens van diverse aard, zoals:
- n.a.w. gegevens;
- overige contactgegevens, zoals telefoonnummers, e-mailadressen en social media accountgegevens;
- kopieën van id-kaarten (en dus van pasfoto’s, Burger Service Nummers, geboortedata, geboorteplaatsen en geslacht;
- ip-adressen;
- gegevens over uw functie;
- bankrekeningnummers;
- contactgegevens en andere persoonsgegevens die zijn ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren. De exacte inhoud van de gegevens hangt af van de
  inhoud deze formulieren;
- alle overige persoonsgegevens en overige informatie die door cliënten aan de behandelde advocaat worden verstrekt in het kader van de opdracht aan de advocaat.
  Let wel: deze categorie kan gevoelige persoonsgegevens – al dan niet van minderjarigen – bevatten, zoals informatie over ras of etnische afkomst, politieke             
  opvattingen, godsdienst of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakbond, genetische of biometrische gegevens, gezondheid, seksuele leven en strafrechtelijk
  verleden.

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt

Advocatenpraktijk Tjalma kan uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
- om een overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische diensten uit te voeren;
- om juridische procedures te kunnen voeren;
- om geleverde diensten te factureren;
- om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
- om contact met u te onderhouden;
- het beheer van geschillen met u, of met de (rechts)persoon voor wie u werkt;
- om overeenkomsten uit te voeren met rechtspersonen voor wie u (in)direct werkt;
- voor de evaluaties van bedrijfsprestaties van Advocatenpraktijk Tjalma en het verbeteren van de dienstverlening;

Grondslag voor werking van persoonsgegevens

Advocatenpraktijk Tjalma verwerkt uw persoonsgegevens alleen wanneer dat is toegestaan op basis van één van de grondslagen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Advocatenpraktijk Tjalma baseert zich op de volgende grondslagen:
- de toestemming van de betrokkene;
- een overeenkomst met de betrokkene;
- een wettelijke plicht;
- een eigen legitiem belang.

Verkrijgen van persoonsgegevens

Het is mogelijk dat u de persoonsgegevens waarover Advocatenpraktijk Tjalma beschikt zelf aan Advocatenpraktijk Tjalma ter beschikking heeft gesteld. U bent niet verplicht om persoonsgegevens aan Advocatenpraktijk Tjalma te verstrekken, maar als u bepaalde gegevens niet aan Advocatenpraktijk Tjalma verstrekt dan kan dat van negatieve invloed zijn op de kwaliteit van de dienstverlening van Advocatenpraktijk Tjalma of de wijze waarop Advocatenpraktijk Tjalma andere overeenkomsten met u uitvoert. Indien u bepaalde gegevens niet aan Advocatenpraktijk Tjalma verstrekt die Advocatenpraktijk Tjalma wel dient te verkrijgen ingevolge de wet of op de advocatuur toepasselijke brancheregelgeving dan kan Advocatenpraktijk Tjalma geen opdracht van u aanvaarden.

Voorts verkrijgt Advocatenpraktijk Tjalma informatie van derden, zoals persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster, of persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites. Voorts verkrijgt Advocatenpraktijk Tjalma ook informatie van (zakelijke) social media bronnen zoals LinkedIn  en / of Facebook.

Bewaren van persoonsgegevens

Advocatenpraktijk Tjalma bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij wordt verwerkt, tenzij de wet Advocatenpraktijk Tjalma verplicht de persoonsgegevens langer te bewaren.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zijn alleen op een “need to know” basis toegankelijk voor daartoe geautoriseerde personen bij Advocatenpraktijk Tjalma. Buiten de in deze Privacy verklaring genoemde situaties zal Advocatenpraktijk Tjalma uw persoonsgegevens niet bekend maken, tenzij Advocatenpraktijk Tjalma dat nodig acht om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen om haar of andermans rechten te beschermen, of om nakoming van deze Privacy verklaring af te dwingen.

Soms is het nodig dat Advocatenpraktijk Tjalma uw persoonsgegevens met derden deelt. Dat is het geval als de persoonsgegevens in het kader of ten gevolge van de uitoefening van haar advocatenpraktijk door Advocatenpraktijk Tjalma verstrekt dient te worden aan:
- Rechtbanken, Gerechtshoven, Hoge Raad of andere geschillenbeslechters;
- De Fiscus, het openbaar ministerie of andere overheidsinstanties;
- De Raad voor Rechtsbijstand;
- Dienstverleners die SaaS (software as a service) oplossingen bieden of hostingdiensten leveren;
- ICT-dienstverleners die Advocatenpraktijk Tjalma ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van haar systemen;
- Derde adviseurs of experts.

Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EER

De dossiers die door Advocatenpraktijk Tjalma worden behandeld, worden vastgelegd en bewaard in Nederland. De daarin opgenomen persoonsgegevens worden niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij dit noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Beveiligen van persoonsgegevens

Advocatenpraktijk Tjalma doet haar uiterste best om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen ter bescherming van verlies, misbruik en wijziging van uw persoonsgegevens waarvoor Advocatenpraktijk Tjalma verantwoordelijk is.

Uw rechten

U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, te weten:
- recht op duidelijk informatie over wat Advocatenpraktijk Tjalma met uw persoonsgegevens doet;
- recht op inzage in uw persoonsgegevens en het gebruik daarvan;
- recht op dataportabiliteit;
- recht op correctie;
- recht op verwijdering;
- recht op bezwaar;
- recht op beperking;
- recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming

Meer informatie over deze rechten, zoals in welke gevallen u de rechten kunt uitoefenen, vindt u hier. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met Advocatenpraktijk Tjalma via onderstaande contactgegevens. Uiterlijk binnen één maand na ontvangst van uw verzoek verkrijgt u bericht.

Als u onverhoopt klachten heeft over de wijze waarop Advocatenpraktijk Tjalma uw privacy tracht te waarborgen, meldt het dan aan Advocatenpraktijk Tjalma. Advocatenpraktijk Tjalma probeert uw klachten zo goed als mogelijk weg te nemen. U kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Websites van derden

De website van Advocatenpraktijk Tjalma bevat hyperlinks naar websites van andere partijen. Advocatenpraktijk Tjalma is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Evenmin is Advocatenpraktijk Tjalma verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms.

Contactgegevens

Advocatenpraktijk Tjalma is de verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Voor vragen over uw privacy is Advocatenpraktijk Tjalma als volgt voor u bereikbaar:

Bezoekadres: Looierstraat 38 te Gulpen
Website: www.advocaattjalma.nl of www.advocaatgulpen.nl 
Telefoonnummer: 043 - 450 12 02
Faxnummer: 043 - 450 12 38
E-mailadres: info@advocaattjalma.nl