Wet herziening partneralimentatie

Gepubliceerd : 15 jan 2019

Op 11 december 2018 heeft de Tweede Kamer de Wet herziening partneralimentatie aangenomen. De beoogde ingangsdatum van het nieuwe regime is 1 januari 2020. Voormelde wet regelt dat de termijn waarbinnen de partneralimentatie betaald moet worden de helft van de duur van het huwelijk bedraagt met een maximum van vijf jaren. Daarop worden echter drie uitzonderingen gemaakt. 

De eerste uitzondering geldt voor huwelijken langer dan vijftien jaar, waarbij de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar jonger is dan de AOW-leeftijd. Alsdan geldt dat de alimentatieverplichting niet eerder eindigt dan op het tijdstip, waarop de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt. Dit betekent dat de termijn dus dan tot maximaal tien jaar kan worden opgerekt.

De tweede uitzondering geldt in het geval de uit het huwelijk geboren kinderen nog niet de leeftijd van twaalf jaar hebben bereikt. Alsdan loopt de alimentatieverplichting door totdat het jongste kind twaalf jaar is geworden. In een dergelijk geval kan de maximale alimentatietermijn dus twaalf jaar belopen.

De derde uitzondering geldt in de situatie waarin alimentatiegerechtigden van vijftig jaar en ouder langer dan vijftien jaar met elkaar zijn getrouwd. Alsdan bestaat er een recht op tien jaar alimentatie. Deze uitzondering vervalt overigens na zeven jaar.

Wanneer er op een echtpaar meerdere uitzonderingen van toepassing zijn, dan geldt de langste termijn.

Voor zogenaamde zogeheten schrijnende gevallen is een hardheidsclausule in de herzieningswet opgenomen. Deze clausule houdt in dat als de beëindiging van de alimentatie als gevolg van het verstrijken van de termijn van zo ingrijpende aard is dat ongewijzigde handhaving hiervan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd van de alimentatiegerechtigde, de rechter op diens verzoek een nadere termijn kan vaststellen.

De verkorting van de duur van de partneralimentatie zal gaan gelden voor de ‘nieuwe gevallen’. Voor per 1 januari 2020 al bestaande alimentatieverplichtingen blijft de huidige maximale duur gelden.

Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid vindt plaats op 29 januari 2019. Dit is de eerste fase van de schriftelijk voorbereiding door de Eerste Kamercommissies.

Bron: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A34231